Có 1 kết quả:

rén chén wō luàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Imjin war, Japanese invasion of Korea 1592-1598