Có 1 kết quả:

zhuàng dīng

1/1

zhuàng dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

able-bodied man (capable of fighting in a war)