Có 1 kết quả:

Zhuàng zú

1/1

Zhuàng zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhuang ethnic group of Guangxi, the PRC's second most numerous ethnic group