Có 1 kết quả:

zhuàng shuò

1/1

zhuàng shuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sturdy
(2) thick and strong