Có 1 kết quả:

shēng ㄕㄥ
Âm Pinyin: shēng ㄕㄥ
Tổng nét: 7
Bộ: shì 士 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: 𠃜
Nét bút: 一丨一フ丨一ノ
Thương Hiệt: GAH (土日竹)
Unicode: U+58F0
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thanh
Âm Nôm: thanh
Âm Nhật (onyomi): セイ (sei), ショウ (shō)
Âm Nhật (kunyomi): こえ (koe), こわ- (kowa-)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: seng1, sing1

Tự hình 3

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

shēng ㄕㄥ

giản thể

Từ điển phổ thông

tiếng, âm thanh

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “thanh” 聲.
2. Giản thể của chữ 聲.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ thanh 聲.

Từ điển Trần Văn Chánh

Xem 聲 (bộ 耳).

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tiếng, tăm: 大聲說話 Nói lớn tiếng; 不通聲氣 Không tin tức qua lại, biệt tăm;
② Thanh: 四聲 Bốn thanh; 平聲 Thanh bằng;
③ Thanh điệu. Xem 調 [diào] nghĩa
④;
④ Tuyên bố, nói rõ, nêu rõ: 聲明 Tuyên bố, thanh minh; 聲罪致討 Kể rõ tội mà đánh dẹp;
⑤ Tiếng tăm: 聲望 Thanh vọng, tiếng tăm, danh dự.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Thanh 聲.

Từ điển Trung-Anh

(1) sound
(2) voice
(3) tone
(4) noise
(5) classifier for sounds

Từ ghép 273

āi shēng tàn qì 唉声叹气B xíng chāo shēng B型超声bā shēng dù juān 八声杜鹃bào shēng 爆声bēi shēng zài dào 悲声载道biān shēng 边声biàn zhǐ zhī shēng 变徵之声bù dòng shēng sè 不动声色bù lù shēng sè 不露声色bù shēng bù xiǎng 不声不响bù zuò shēng 不做声cǎi shēng 采声cáo zá shēng 嘈杂声chàn shēng 颤声chāo shēng 超声chāo shēng bō 超声波chāo shēng bō jiǎn chá 超声波检查chāo shēng pín 超声频chāo shēng sǎo miáo 超声扫描chǎo nào shēng 吵闹声chóng niǎo jiào shēng 虫鸟叫声chū shēng 出声chū shēng 初声chuán shēng 传声chuán shēng qì 传声器chuán shēng tǒng 传声筒cì shēng bō 次声波cù shēng 促声dà fàng bēi shēng 大放悲声dà shēng 大声dà shēng hǎn jiào 大声喊叫dà shēng jí hū 大声疾呼dà zhāng shēng shì 大张声势dān kǒu xiàng shēng 单口相声dào cǎi shēng 倒彩声dī da shēng 滴答声dī shēng 低声dī shēng xì yǔ 低声细语dì èr shēng 第二声dì sān shēng 第三声dì sì shēng 第四声dì yī shēng 第一声diàn cí zào shēng 电磁噪声diàn huà líng shēng 电话铃声dīng dāng shēng 叮当声duì kǒu xiàng shēng 对口相声è shēng 恶声èr shēng 二声fā gā gā shēng 发嘎嘎声fā shēng 发声fā shēng fǎ 发声法fā shēng qì 发声器fā shēng qì guān 发声器官fā xū shēng 发嘘声fàng shēng 放声fàng shēng dà kū 放声大哭fēi shēng 蜚声fēi shēng hǎi wài 蜚声海外fēi shēng shì jiè 蜚声世界fēng shēng 风声fēng shēng hè lì 风声鹤唳fēng shēng jǐn 风声紧gāo shēng 高声gē shēng 歌声gǔ shēng 鼓声guài shēng guài qì 怪声怪气hān shēng 鼾声hān shēng rú léi 鼾声如雷hǎn shēng 喊声hé shēng 和声hēng shēng 哼声hǒu shēng 吼声hū hū shēng 呼呼声hū jiào shēng 呼叫声hū shēng 呼声huā lā yī shēng 哗啦一声huān shēng 欢声huí shēng 回声huí shēng dìng wèi 回声定位huì shēng huì sè 绘声绘色jiǎ shēng 假声jiān shēng tí kū 尖声啼哭jiào shēng 叫声jìn shēng lìng 噤声令jiǔ shēng liù diào 九声六调kǎ da shēng 咔哒声kēng shēng 吭声kǒu kou shēng shēng 口口声声kū shēng 哭声kū shēng zhèn tiān 哭声震天léi shēng 雷声léi shēng dà , yǔ diǎn xiǎo 雷声大,雨点小lì shēng 厉声lì tǐ shēng 立体声lián hé shēng míng 联合声明lián shēng 连声líng shēng 铃声líng shēng mǔ 零声母liú shēng jī 留声机lóng lóng shēng 隆隆声luó shēng 锣声māo jiào shēng 猫叫声māo shēng niǎo 猫声鸟měi shēng 美声měi shēng chàng fǎ 美声唱法mēn shēng bù xiǎng 闷声不响mēn shēng mēn qì 闷声闷气miǎn zé shēng míng 免责声明míng shēng 名声mò bù zuò shēng 默不作声Ní Tuò shēng 倪柝声nǐ shēng 拟声nǐ shēng chàng fǎ 拟声唱法nǐ shēng cí 拟声词píng shēng 平声qī shēng 七声qī shēng yīn jiē 七声音阶qí shēng 齐声qì dòng zào shēng 气动噪声qiāng shēng 枪声qiǎo rán wú shēng 悄然无声qiǎo shēng 悄声qiǎo wú shēng xī 悄无声息qiè shēng 窃声qiè shēng qiè qì 怯声怯气qīng shēng 轻声qīng shēng xì yǔ 轻声细语qù shēng 去声quán lì shēng míng 权利声明rén shēng dǐng fèi 人声鼎沸rěn qì tūn shēng 忍气吞声rù shēng 入声shǎng shēng 上声shào zi shēng 哨子声shè pín zào shēng 射频噪声shēng bō 声波shēng bō dìng wèi 声波定位shēng chēng 声称shēng dài 声带shēng dào 声道shēng diào 声调shēng diào lún kuò 声调轮廓shēng diào yǔ yán 声调语言shēng dōng jī xī 声东击西shēng fú 声符shēng jià 声价shēng kǎ 声卡shēng làng 声浪shēng lèi jù xià 声泪俱下shēng lèi xì tǒng 声类系统shēng mén 声门shēng míng 声名shēng míng 声明shēng míng dà zào 声名大噪shēng míng dà zhèn 声名大震shēng míng láng jí 声名狼藉shēng míng shū 声明书shēng mǔ 声母shēng nà 声呐shēng nà 声纳shēng náng 声囊shēng páng 声旁shēng páng cuò wù 声旁错误shēng páng zì 声旁字shēng pín 声频shēng qì 声气shēng qíng bìng mào 声情并茂shēng qǐng 声请shēng sè chǎng suǒ 声色场所shēng shì 声势shēng shuō 声说shēng sī lì jié 声嘶力竭shēng suǒ guó 声索国shēng tǎo 声讨shēng wàng 声望shēng wēi 声威shēng wú 声鹀shēng xī 声息shēng xiàn 声线shēng xiǎng 声响shēng xiàng 声像shēng xué 声学shēng xùn 声训shēng yā 声押shēng yán 声言shēng yīn 声音shēng yōu 声优shēng yù 声誉shēng yuán 声援shēng yuè 声乐shēng yùn xué 声韵学shēng zhāng 声张shī shēng 失声shōu shēng 收声sī sī shēng 咝咝声sī sī shēng 嘶嘶声sī yǎ shēng 嘶哑声sì shēng 四声sì shēng dù juān 四声杜鹃sòng shēng zài dào 颂声载道suí shēng fù hè 随声附和tí shēng 啼声tīng huà tīng shēng , luó gǔ tīng yīn 听话听声,锣鼓听音tóng shēng chuán yì 同声传译tóng shēng fān yì 同声翻译tóng shēng yī kū 同声一哭tūn shēng 吞声tūn shēng rěn qì 吞声忍气wàn lài wú shēng 万籁无声wěi shēng 尾声wēng wēng shēng 嗡嗡声wèng shēng wèng qì 瓮声瓮气wú shēng 无声wú shēng wú xī 无声无息wǔ shēng yīn jiē 五声音阶xī shēng 吸声xì shēng xì qì 细声细气xiān shēng 先声xiān shēng duó rén 先声夺人xiǎng shēng 响声xiàng shēng cí 象声词xiāo shēng 消声xiāo shēng nì jì 销声匿迹xiāo shēng qì 消声器xiǎo shēng 小声xiào shēng 笑声xīn shēng 心声xíng shēng 形声xíng shēng zì 形声字xū shēng 嘘声xū zhāng shēng shì 虚张声势yā píng shēng yùn 押平声韵yā què wú shēng 鸦雀无声yán wéi xīn shēng 言为心声yǎn shēng fù cí 衍声复词yáng píng shēng 阳平声yáng shēng qì 扬声器yī dì yī shēng 一递一声yī shēng 一声yī shēng bù kēng 一声不吭yī shēng bù xiǎng 一声不响yì kǒu tóng shēng 异口同声yīn píng shēng 阴平声Yīn yuè zhī shēng 音乐之声yǐn hèn tūn shēng 饮恨吞声yīng shēng chóng 应声虫yìng shēng 应声yǒu shēng dú wù 有声读物yǒu shēng shū 有声书yǒu shēng yǒu sè 有声有色Yú Zhèng shēng 俞正声yǔ shēng 语声yuàn shēng 怨声yuàn shēng zài dào 怨声载道zào shēng 噪声zào shēng wū rǎn 噪声污染zè shēng 仄声zhàn shēng 颤声zhǎng shēng 掌声zhǎng shēng léi dòng 掌声雷动zhēn shēng 真声zhēn shēng zuì gāo yīn 真声最高音zhěng shēng 整声zhī shēng 吱声zhì dì yǒu shēng 掷地有声zhōng chǎng luó shēng 终场锣声zhōng shēng 中声zhōng shēng 终声zhòng kǒu tóng shēng 众口同声zhuàng shēng cí 状声词zī zī shēng 吱吱声zòng shēng 纵声zuò shēng 做声