Có 1 kết quả:

shēng náng

1/1

shēng náng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vocal sac
(2) vocal pouch (for vocal amplification in male frogs)