Có 1 kết quả:

shēng wēi

1/1

shēng wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prestige
(2) renown
(3) influence