Có 1 kết quả:

shēng chēng

1/1

shēng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to claim
(2) to state
(3) to proclaim
(4) to assert