Có 1 kết quả:

ké màn

1/1

ké màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crust-mantle (geology)