Có 1 kết quả:

ké màn ㄎㄜˊ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

crust-mantle (geology)