Có 1 kết quả:

shòu táo bāo

1/1

shòu táo bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) longevity peach bun
(2) birthday peach bun