Có 1 kết quả:

shòu bǐ Nán Shān ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Live as long as the Zhongnan Mountains! (idiom)
(2) Long may you live!