Có 1 kết quả:

shòu yī

1/1

shòu yī

phồn thể

Từ điển phổ thông

áo quan, áo mặc cho người chết

Từ điển Trung-Anh

burial clothes