Có 1 kết quả:

shòu chén

1/1

shòu chén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

birthday (of an old person)