Có 1 kết quả:

chǔ fá

1/1

chǔ fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to penalize
(2) to punish