Có 1 kết quả:

bèi bàn

1/1

bèi bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to provide (items for an event)
(2) to cater
(3) to make preparations