Có 1 kết quả:

fù gòng è

1/1

fù gòng è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complex conjugate (math.)
(2) complex conjugation