Có 1 kết quả:

fù fāng

1/1

fù fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compound prescription (involving several medicines)