Có 1 kết quả:

fù jiù

1/1

fù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to restore old way
(2) to return to the past