Có 1 kết quả:

fù chá

1/1

fù chá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rechecking
(2) re-inspection
(3) reexamination