Có 1 kết quả:

fù zhí mù ㄈㄨˋ ㄓˊ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Order Digenea (including trematode worms that parasite humans)