Có 1 kết quả:

fù yīn xíng

1/1

fù yīn xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diphthong
(2) liaison