Có 1 kết quả:

xià lìng

1/1

xià lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) summer
(2) summer weather