Có 1 kết quả:

xià lìng shí

1/1

xià lìng shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

daylight saving time