Có 1 kết quả:

Xià luò tè · Bó liáng tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Charlotte Brontë (1816-1855), English novelist, eldest of three Brontë sisters, author of Jane Eyre 簡·愛|简·爱[Jian3 Ai4]