Có 1 kết quả:

xià chóng bù kě yǐ yǔ bīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

a summer insect cannot discuss ice (idiom)