Có 1 kết quả:

xī yáng chǎn yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sunset industry
(2) declining industry