Có 1 kết quả:

wài dān

1/1

wài dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taoist external alchemy