Có 1 kết quả:

wài lái chéng yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

loan idiom