Có 1 kết quả:

wài zhài

1/1

wài zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign debt