Có 1 kết quả:

wài shāng

1/1

wài shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) injury
(2) wound
(3) trauma