Có 1 kết quả:

wài wù

1/1

wài wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign affairs