Có 1 kết quả:

wài bāo

1/1

wài bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

outsourcing