Có 1 kết quả:

wài yuán nèi fāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. outside-flexible, inside-firm (idiom)
(2) fig. velvet glove