Có 1 kết quả:

wài guó zī běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

foreign capital