Có 1 kết quả:

wài zài

1/1

wài zài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) external
(2) extrinsic