Có 1 kết quả:

wài zài chāo yuè

1/1

wài zài chāo yuè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

outer transcendence (perfection through the agency of God)