Có 1 kết quả:

wài pó

1/1

wài pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) mother's mother
(2) maternal grandmother