Có 1 kết quả:

wài jiē yuán

1/1

wài jiē yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

circumscribed circle (of a polygon)