Có 1 kết quả:

wài fū

1/1

wài fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to apply externally