Có 1 kết quả:

wài lái wù zhǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

an introduced species