Có 1 kết quả:

wài xiè

1/1

wài xiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to leak (usually secret information)

Một số bài thơ có sử dụng