Có 1 kết quả:

wài huán xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

outer ring (road or rail line)