Có 1 kết quả:

wài sheng nǚ

1/1

wài sheng nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sister's daughter
(2) wife's sibling's daughter