Có 1 kết quả:

wài hào

1/1

wài hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

tên riêng, tên hiệu

Từ điển Trung-Anh

nickname