Có 1 kết quả:

wài bīn

1/1

wài bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foreign guest
(2) international visitor