Có 1 kết quả:

wài bàn

1/1

wài bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

foreign affairs office