Có 1 kết quả:

wài bù

1/1

wài bù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phần ngoài

Từ điển Trung-Anh

(1) external part
(2) external