Có 1 kết quả:

wài wù

1/1

wài wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get involved in things which are not one's business