Có 1 kết quả:

sù nuò

1/1

sù nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old promise
(2) long-standing commitment