Có 1 kết quả:

duō yī shì bù rú shǎo yī shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) it is better to avoid unnecessary trouble (idiom)
(2) the less complications the better